Mae Ysgol Gynradd Llanybydder  yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Cyngor Sir CaerfyrddinMae'r prosiect yn rhan o gynllun sefydliad Iechyd y Byd, 'Rhwydwaith Ewropeaidd o Ysgolion sy'n hybu Iechyd.

Ein nod yw gyfrannu, hyrwyddo a diogelu agweddau corfforol, emosiynol, iechyd a lles y dysgyblion a’r staff drwy ddatblygu amgylchedd sy'n hyrwyddo iechyd.

Rydym yn gweithio'n galed fel ysgol gyfan ar draws y saith Testyn Iechyd sy'n cynnwys:

•Bwyd a Ffitrwydd
•Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol
•Datblygu Personol a Chydberthynas
•Defnyddio a Chamdefnyddio Sylweddau
•Amgylchedd
•Diogelwch

•Hylendid

Mae'r ysgol wedi ymrwymo hyrwyddo iechyd da a lles cyffredinol. Anogir disgyblion yfed dŵr trwy gydol y dydd, trwy ddefnyddio'r peiriannau dŵr. 

Mae'r Siop Ffrwythau'n sicrhau bod y disgyblion yn bwyta amrywiaeth o ffrwythau bob dydd.

Mae hylendid deintyddol ac arferion da wrth frwsio dannedd yn cael ei hyrwyddo'n gryf. Mae'r Cyfnod Sylfaen yn brwsio eu dannedd bob dydd ac yn gweithio'n agos gyda'r tîmCynllun Gwen’. 

Cynllun Gwen IMG 2933 IMG_2655

 

Yn ystod tymor yr Haf, anogir disgyblion i 'Aros yn Ddiogel yn yr Haul'

Siop ffrwythau

Mae ein disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn rhedeg y siop ffrwythau. Maen nhw’n hapus yn paratoi'r ffrwythau ac yn trin yr arian. Mae'r siop yn annog ein disgyblion fwyta'n iach.

Anogir disgyblion sydd ddim yn prynu o'r siop ffrwythau hefyd i ddod â byrbrydau iach ar gyfer amser egwyl.

Ffrwythau ar gael yn yr ysgol - 30c y dydd / £ 1.50 yr wythnos. Dewch â'r arian mewn amlen i'r ysgol ar fore Llun.

 

Chidlrens Food Trust Change For Life Cynllun Gwen (1)
Food A Fact Of Life Health Challenge Wales