Fel ysgol rydym wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch yr holl ddisgyblion a'r staff. Mae pob mynedfa yn cael eu cloi ac i gael mynediad defnyddir system fynediad cod. Mae ymwelwyr i'r ysgol yn cael ei chroesawu gan aelod o staff ac yn cael ei hebrwng i'r man priodol. Mae'r ysgol yn cynnal cofnod ymwelwyr er mwyn cadw cofnod o'r ymwelwyr i'r ysgol. Mae'r holl staff wedi derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf. Os digwydd damwain yn yr ysgol, yna mae'r ysgol yn anfon slip ddamwain  gartref i rieni yn eu cynghori os oes angen unrhyw sylw meddygol. Yn ogystal mae log damwain yn cael ei chadw. Mae'r ysgol yn cydymffurfio â'r holl weithdrefnau cyngor sir ynghylch ac adrodd ar ddigwyddiadau ar dir yr ysgol.

Diogelu Plant

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb moesol a statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles pob disgybl. Byddwn yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd diogel a chroesawgar, lle mae plant yn cael eu parchu a'u gwerthfawrogi. Byddwn yn effro i arwyddion o gam-drin a chamdriniaeth a byddwn yn dilyn ein gweithdrefnau yn effeithiol i sicrhau bod plant yn derbyn cefnogaeth, amddiffyniad a chyfiawnder.

Staff Dynodedig – Amddifyn Plant

Yr uwch Swyddog Dynodedig ar gyfer amddifyn plant yw

MR GARETH RHYS JONES  

Yn absenoldeb MR GARETH RHYS JONES cysylltwch a 

MRS MEINIR DAVIES

 

Os caiff honiad amddiffyn plant posibl ei wneud yn erbyn y Pennaeth, bydd yn rhaid i'r aelod o staff a gafodd yr honiad hwnnw gysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr

MR DARYL THOMAS

GWNEUD ATGYFEIRIAD AMDDIFYN PLANT

Mae holl atgyfeiriad amddiffyn plant yn mynd i’r

Tîm Atgyfeirio Canolog-

 

( 01554 742322)    :CRTChildren@carmarthenshire.gov.uk

 

Y Tu Allan i Oriau Gwaith- ( 01558 824283

 

Os caiff honiad amddiffyn plant ei wneud yn erbyn aelod o staff, rhaid i'r person a gafodd yr honiad hwnnw drosglwyddo manylion y pryder i'r Pennaeth MR GARETH JONES yn syth, neu, yn absenoldeb y Pennaeth i Mrs Meinir Davies. Yna, bydd y Pennaeth/Mrs Davies yn cysylltu â’r Tîm Atgyfeirio Canolog i drafod y camau nesaf, yn unol â'r trefniadau lleol. 

Os caiff honiad amddiffyn plant posibl ei wneud yn erbyn y Pennaeth, bydd yn rhaid i'r aelod o staff a gafodd yr honiad hwnnw gysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr – MR DARYL THOMAS. Yna, bydd Cadeirydd y Llywodraethwyr yn cysylltu â’r-  

Mae holl atgyfeiriad amddiffyn plant yn mynd i’r 

Tîm Atgyfeirio Canolog- 

( 01554 742322)   :CRTChildren@carmarthenshire.gov.uk 

Y Tu Allan i Oriau Gwaith- ( 01558 824283)

Tîm Atgyfeirio Canolog i drafod y camau nesaf, yn unol â'r trefniadau lleol.                                        

(01554 742322) :CRTChildren@carmarthenshire.gov.uk

Y Prif Swyddog Addysg

(01267 246450):EDGMorgans@sirgar.gov.uk