Ar Nos Fawrth y 13eg a Nos Fercher y 14eg o Fehefin 2017, bu disgyblion yr ysgol lawr yn nhwrnamaint pêl droed pum bob ochr, yng nghae chwarae Llanfihangel.

Ar y Nos Fawrth, disgyblion o flwyddyn pedwar i chwech oedd yn cystadlu. Chwaraeodd y plant yn wych a llwyddon nhw i gyrraedd y rownd derfynol, ond Ysgol Bro Teifi daeth i’r brig mewn gêm agos iawn – llongyfarchiadau iddyn nhw. Llongyfarchiadau hefyd i Kieran o flwyddyn 6 a dderbyniwyd y teitl o chwaraewr y twrnamaint. Da iawn wir.

Ar Nos Fercher, tro disgyblion dan wyth oedd hi i gystadlu. Chwaraeodd y plant yn arbennig o dda unwaith eto ac yn wir…enillon nhw’r twrnamaint. Ardderchog! Llongyfarchiadau i Shane o flwyddyn tri ag elwir yn chwaraewr y twrnamaint. Campus.

Hoffwn ddiolch i Bwyllgor Cae Chwarae Llanfihangel am y gwahoddiad eleni. Edrychwn ymlaen at gystadlu a chefnogi blwyddyn nesaf eto. 

 

IMG 2056                        IMG 2072

Kieran                                                 Shane